به تک نیاز خوش آمدید
آگهی های ویژه

آهن آلات

بنر
تازه های آهن آلات - صنعتي

هستلوی-ورق هستلوی-لوله هستلوی-تسمه هستلویhastelloy

هستلوی-ورق هستلوی-لوله هستلوی-تسمه هستلویhastelloy

تهران یک ربع قبل
فولاد ck75-میلگرد ck75-فولاد فنر ck75-تسمه ck75

فولاد ck۷۵-میلگرد ck۷۵-فولاد فنر ck۷۵-تسمه ck۷۵

تهران یک ربع قبل
لوله x52 –فولاد x52-لوله آتشخوار

لوله x۵۲ –فولاد x۵۲-لوله آتشخوار

تهران یک ربع قبل
فولاد A285 -ورق A285 -ورق مخزنی A285 -ورق حرارتی

فولاد A۲۸۵ -ورق A۲۸۵ -ورق مخزنی A۲۸۵ -ورق حرارتی

تهران یک ربع قبل
استنلس استیل - فولاد ضد زنگ-فولاد ابزار

استنلس استیل - فولاد ضد زنگ-فولاد ابزار

تهران یک ربع قبل
میلگرد 1221-فولاد 1221-فولاد فنر 1221-تسمه 1221

میلگرد ۱۲۲۱-فولاد ۱۲۲۱-فولاد فنر ۱۲۲۱-تسمه ۱۲۲۱

تهران یک ربع قبل
فولاد Mo40 -میلگرد Mo40 – تسمه Mo40 -لوله Mo40

فولاد Mo۴۰ -میلگرد Mo۴۰ – تسمه Mo۴۰ -لوله Mo۴۰

تهران یک ربع قبل
فولاد کشتی سازی-ورق دریایی-فولاد شناور سازی

فولاد کشتی سازی-ورق دریایی-فولاد شناور سازی

تهران یک ربع قبل
فولاد 4841-ورق استیل 4841-تسمه استیل 4841-ورق نسوز

فولاد ۴۸۴۱-ورق استیل ۴۸۴۱-تسمه استیل ۴۸۴۱-ورق نسوز

تهران یک ربع قبل
فولاد A36- ورق A36-میلگرد A36-ورق-فولاد ساختمانی

فولاد A۳۶- ورق A۳۶-میلگرد A۳۶-ورق-فولاد ساختمانی

تهران یک ربع قبل
vcn200- میلگرد vcn200-فولاد vcn200-فولاد ابزار

vcn۲۰۰- میلگرد vcn۲۰۰-فولاد vcn۲۰۰-فولاد ابزار

تهران یک ربع قبل
فولاد 1248-میلگرد 1248-تسمه 1248-فولاد فنر 1248

فولاد ۱۲۴۸-میلگرد ۱۲۴۸-تسمه ۱۲۴۸-فولاد فنر ۱۲۴۸

تهران یک ربع قبل
فولاد SPKNL-میلگرد SPKNL-فولاد سردکار-فولاد 2379

فولاد SPKNL-میلگرد SPKNL-فولاد سردکار-فولاد ۲۳۷۹

تهران یک ربع قبل
st52 -ورق st52 -فولاد st52 -لوله st52-میلگردst52

st۵۲ -ورق st۵۲ -فولاد st۵۲ -لوله st۵۲-میلگردst۵۲

تهران یک ربع قبل
فولاد فنر-ck75-1078-1248-تسمهck75-میلگرد

فولاد فنر-ck۷۵-۱۰۷۸-۱۲۴۸-تسمهck۷۵-میلگرد

تهران یک ربع قبل
ck15- میلگرد ck15 - فولاد1141-ماشینکار-فولادck15

ck۱۵- میلگرد ck۱۵ - فولاد۱۱۴۱-ماشینکار-فولادck۱۵

تهران یک ربع قبل
ورق هاردوکس - فولاد هاردوکس - Hardox

ورق هاردوکس - فولاد هاردوکس - Hardox

تهران یک ربع قبل

بنر